28 tháng 2, 2014

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Đường thủy – Vinawaco

IRS xin thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Đường thủy – Vinawaco trong thời gian từ 09h00 ngày 07/02/2014 đến 16h30 ngày 27/02/2014 như sau:

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký: 08 nhà đầu tư
- Số lượng cổ phần được đăng ký: 3.914.489 cổ phần tương đương với 409,4% khối lượng cổ phần bán ra bên ngoài (956.163 cổ phần).

Trong đó:

+ Số lượng nhà đầu tư cá nhân: 08 người Đăng ký: 3.914.489 cổ phần
* Cá nhân trong nước: 08 người Đăng ký: 3.914.489 cổ phần
* Cá nhân nước ngoài: 00 người Đăng ký: 00 cổ phần

+ Số lượng nhà đầu tư tổ chức: 00 tổ chức Đăng ký: 00 cổ phần
* Tổ chức trong nước : 00 tổ chức Đăng ký: 00 cổ phần
* Tổ chức nước ngoài : 00 tổ chức Đăng ký: 00 cổ phần

Số tiền đặt cọc thu được: 4.501.662.350 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm linh một triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, ba trăm năm mươi đồng)

Trân trọng thông báo!

0 comments: