4 tháng 10, 2010

Ai cũng có một bóng hình Hà Nội

Ai cũng có một bóng hình Hà Nội

Hà Nội mùa xuân, Hà Nội mùa thu
Ai cũng có một bóng hình Hà Nội
Hà Nội là em duyên dáng, dịu dàng...

0 comments: