22 tháng 11, 2010

Thay đổi phương truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến và tra cứu trực tuyến của IRS

Theo yêu cầu của UBCKNN phòng CNTT Công ty chứng khoán IRS đã sửa đổi giao thức truy cập của trang Giao dịch trực tuyến và Tra cứu trực tuyến. Phòng CNTT xin gửi bản hướng dẫn khách hàng truy cập vào giao dịch trực tuyến và tra cứu trực tuyến qua 3 trình duyệt phổ biến: Google chrome, Firefox, Internet explorer

0 comments: