9 tháng 12, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu (lần 2)

Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu (lần 2) trong thời gian từ 09h00 ngày 15/11/2013 đến 16h30 ngày 06/12/2013 như sau:
*Số lượng nhà đầu tư đăng ký           :            02 nhà đầu tư
*Số lượng cổ phần được đăng ký      :            28.800 cổ phần tương đương với 12 % khối lượng cổ phần bán ra bên ngoài (240.000 cổ phần).
            Trong đó:
-          Số lượng nhà đầu tư cá nhân            : 02 người      Đăng ký : 28.800 cổ phần
Cá nhân trong nước                : 02 người     Đăng ký : 28.800 cổ phần     
Cá nhân nước ngoài               : 00 người         Đăng ký :  00 cổ phần
-          Số lượng nhà đầu tư tổ chức            : 00 tổ chức      Đăng ký : 00 cổ phần
Tổ chức trong nước                : 00 tổ chức       Đăng ký : 00 cổ phần
Tổ chức nước ngoài                : 00 tổ chức       Đăng ký : 00 cổ phần
*Số tiền đặt cọc thu được:  32.209.920.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu hai trăm linh chin ngàn chin trăm hai mươi đồng)

Trân trọng thông báo!

0 comments: