20 tháng 12, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo kết quả đăng ký tham dự cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình

Thông báo kết quả đăng ký tham dự cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình trong thời gian từ từ 08h30 ngày 05/12/2013 tới 15h30 ngày 18/12/2013 như sau:

*Số lượng nhà đầu tư đăng ký           :            04 nhà đầu tư
*Số lượng cổ phần được đăng ký      :         5.500 cổ phần – chiếm 1,59% tổng số cổ phần chào bán (345.967 cổ phần)
            Trong đó:
-          Số lượng nhà đầu tư cá nhân                   : 04 người         Đăng ký : 5.500 cổ phần
+Cá nhân trong nước                  : 04 người         Đăng ký: 5.500 cổ phần
 
+Cá nhân nước ngoài                  : 00 người         Đăng ký :  00 cổ phần
-          Số lượng nhà đầu tư tổ chức                    : 00 tổ chức     Đăng ký : 00 cổ phần
+Tổ chức trong nước                   : 00 tổ chức       Đăng ký : 00 cổ phần
+Tổ chức nước ngoài                   : 00 tổ chức       Đăng ký : 00 cổ phần
Số tiền đặt cọc thu được:  5.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu năm trăm ngàn đồng)

Trân trọng thông báo!

0 comments: