27 tháng 11, 2012

GÓC LÃNG ĐÃNG


Người ta nói hết chiến tranh
Sao con đi tự ngày xanh chưa về?
Dây diều con thả bờ đê
Mục trong tay Mẹ... con về đi con.
Người ta nói hết chiến tranh
Sao con đi tự ngày xanh chưa về?
Dây diều con thả bờ đê
Mục trong tay Mẹ... con về đi con.
1 Like = 1 lời cảm ơn của những sống trong hòa bình gửi đến các mẹ !

0 comments: