6 tháng 8, 2012

NHỊP SỐNG IRS: IRS - Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 291,36%

Căn cứ theo Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của IRS tại thời điểm 30/6/2012 đạt 291,36%, vượt so tỷ lệ yêu cầu 180% của UBCKNN và nằm trong top 10 CTCK có mức an toàn tài chính cao nhất đã công bố.  


Theo đó, Công ty đạt mức vốn khả dụng xấp xỉ 79 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động ở mức gần 27,1 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo trên, tính đến ngày 30/06/2012, vốn chủ sở hữu của IRS đạt 135 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế và lợi nhuận chưa phân phối trước khi trích lập các khoản dự phòng theo quy định đạt gần 18,7 tỷ đồng.

Xem chi tiết báo cáo:

0 comments: