9 tháng 8, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Có phải em là mùa thu Hà Nội?

Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ?
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
Có phải em mùa thu xưa.
...

0 comments: